Lyčių lygybė

VšĮ 3D Vilnius nuo 2008 metų dalyvauja diegiant skaitmeninimo, audiovizualinių multimedijų ir 3D realybės sprendimus. Siekiant atitikti ES keliamus reikalavimus įgyvendinant projektus ir vykdant bendrą projektinę veiklą su kitų šalių partneriais parengė Lyčių lygybės planą, kuris suvokiamas kaip politikos instrumentas, skirtas paskatinti kultūrinius ir institucinius pokyčius organizacijoje.

Lyčių lygybės planas  2021 m. liepos 12 d. buvo patvirtintas įstaigos dalininkų susirinkime. Šis planas – tai VšĮ 3D Vilnius indėlis įgyvendinant ES Lyčių lygybės strategiją.

Lyčių lygybės statistika įstaigoje

Skaityti plačiau

Įstaigoje dirba 1  etatinis darbuotojas ir 2 samdomi pagal darbo sutartį (pagal 2021 m. liepos 12 d. duomenis gautus iš VšĮ 3D Vilnius Personalo skyriaus), iš kurių 1 (33,3 proc.) vyras ir 2 (66,6 proc.) moterys.

Personalo pasiskirstymas pagal lytį ir užimamas pareigas

Skaityti plačiau

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir užimamas pareigas rodo, kad moterų yra daugiau, tačiau moterys dirba mažesne etato dalimi. Dirbančių pilnu etatu, yra 1, o 2 samdomos pagal darbo sutartį moterys dirba 0,5 etatu.

Asmenų atsakingų už sprendimų priėmimą pasiskirstymas pagal lytį

Skaityti plačiau

Įstaigos vadovas (ė): vyras

Administracija: moteris

Apskaitos skyrius: moteris 

Lyties aspekto integravimas į įstaigos veiklos procesą

Skaityti plačiau

Siekiant sąmoningumo, jautrumo lyties problematikai bei lyčių lygybės svarbos užtikrinimo, dalykai susieti su lyties problematika turėtų / galėtų būti įtraukti į būtinąsias diskusijas ir / arba išklausyti privalomus ir / arba pasirenkamus dalykus. Taip pat įstaigos vadovas (-ės) galėtų skaityti paskaitas, susijusias su lyties problematika.

Įstaiga, prisideda kuriant Lyčių lygybės ugdomąjį turinį įvairaus amžiaus auditorijai. Tęsiant šiuos darbus galėtų būti verčiamas turinys į kitas kalbas. Taip pat atliekami ir mokymai, kuriuos įstaiga pastaraisiais metais aktyviai atlieka mokyklų ir vaikų darželių mokytojoms, kurių didžioji dauguma (98 %) moterys.

Lyčių lygybės planas

Skaityti plačiau

1.1. Pademonstruoti įsipareigojimą lygių lyčių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje. Įstaigos darbuotojai. 2021 m. Lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties tikslai integruoti į darbuotojų KPI.

1.2. Reguliariai stebėti tendencijas lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje. 2021 – nuolat. Aktualūs grupės pasiūlymai įtraukiami į įstaigos lyčių lygybės planą.

1.3. Demonstruoti lyderystę lygių galimybių srityje. 2021 m. Lyčių lygybės plano integravimas ir įvairovės valdymo temos įtrauktos į įstaigos vadovo darbų programą.

1.4. Diegti priemones, kuriančias saugią darbo aplinką ir užtikrinančias diskriminacijos ir priekabiavimo prevenciją. 2021 – nuolat. Visi esami ir nauji darbuotojai supažindinti su įstaigos politika lyčių lygybės, diskriminacijos ir priekabiavimo prevencijos srityse. Visi darbuotojai pabaigę e. mokymus apie diskriminacijos ir priekabiavimo atpažinimą.

1.5. Didinti įstaigos darbuotojų ir įstaigos partnerių sąmoningumą lygių lyčių galimybių tema. 2021 – 2022. Skirta 8 val. sąmoningumo didinimo seminarų įstaigos vadovui ir administracijai, suorganizuotos keturios lygių lyčių galimybių ir įtraukties socialinės iniciatyvos.

1.6. Skatinti lankstų darbą ir pažangius sprendimus, kad būtų užtikrintas darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimas. 2021 – nuolat. Peržiūrėtos galimybės padidinti įvairių pozicijų darbo lankstumą.

1.7. Remti vaiko priežiūros atostogų išėjusius arba ilgai nedirbusius darbuotojus. 2021 – nuolat. Užtikrintas darbuotojų, grįžusių po vaiko priežiūros atostogų, atlyginimo peržiūrėjimas.

1.8. Patobulinti personalo atrankos komunikaciją ir procedūras, siekiant pritraukti
įvairesnių kandidatų. Įstaigos vadovas ir administracija. 2021 m. Personalo atrankos priemonės ir procedūros suderintos su lygių galimybių ir įtraukties principais.

1.9. Specializuotomis programomis pritraukti darbuotojų iš įvairesnių visuomenės grupių. 2021 – nuolat. Pritaikytos darbo sąlygos darbuotojams su negalia,
įsteigta specializuota mentorystės programa, palengvinanti jų įsitraukimą į darbą.

1.10. Užtikrinti lyčių balansą vadovaujamose pozicijose. 2021 – nuolat. Vadovybė. Užtikrintas kandidatų (-čių) balansas į visas vadovaujamas pozicijas. Pagerintas lyčių balansas vadovaujamose pozicijose (bent 40 proc. mažiau atstovaujamos lyties
asmenų).

1.11. Panaikinti darbo užmokesčio tarp lyčių atotrūkį. 2021 – 2027. Vadovybė. Panaikintas darbo užmokesčio tarp lyčių atotrūkis, numatant vienodą atlyginimą už tokį patį ar lygiavertį darbą nepaisant lyties.

1.12. Vidine komunikacija skatinti lygių lyčių galimybių ir įvairovės kultūrą. Nuolat. Vadovai, darbuotojai. Darbuotojai ir kitos suinteresuotos šalys reguliariai informuojami apie veiklas, iniciatyvas ir pasiekimus lygių galimybių ir įvairovės srityje.

1.13. Išorėje komunikuoti apie įsipareigojimą lygioms lyčių galimybėms ir įvairovei. Reklamos, rinkodaros, komunikacijos veiklos ir suinteresuotos šalys. 2021 – nuolat. Lygių galimybių ir įvairovės principai integruoti į įstaigos komunikacijos, rinkodaros ir reklamos strategiją. Peržiūrėta visa išorinė įstaigos komunikacija ir užtikrinta, kad ji atitinka lygių galimybių ir įvairovės principus. Partneriai ir visuomenė
informuojami apie įstaigos iniciatyvas ir pasiekimus lygių galimybių ir įvairovės srityje.